Vittorio Ghirelli

Saison 2020 Elite 2 mit Autogramm / Season 2020 Elite 2 with autograph